Registred office:
Schömerweg 14
94050 Pocking/Germany
Service Office Italy:
via degli Olmi 31
54100 Massa/Italy
Tel.: +49 08538 2659988 Fax: +49 0821 9998501223 Tel.: +39 0585 807818 Fax: +39 0585 807 818

Frequently Asked Questions

Koupit nemovitost v Itálii

Existuje celá ?ada poradc? a knih, kids minnesota vikings Jerseys která se tématem zabývá. Proto jen n?kolik slov –jakou p?edstavu a znalosti máte, jaký region, samostatný d?m nebo residence, v p?írod? nebo rad?ji blízko mo?e. P?ejete si rekrea?ní d?m nebo realitu pro penzijní dobu? Investice a pronájem. Každý z t?chto bod? hraje d?ív nebo pozd?ji velkou roli.

Koup? reality v Itálii krok za krokem

M?žete se obrátit na známé a prohledávat portály, m?žete se také obrátit na jednu nebo více realitních agentur. N?které brožury míní, že je povinnost podepsat 3 smlouvy v procesu koup?, rádi Vám poradíme – nedržíme se klišé a špatných p?eklad?, ale zákon? a 20ti letých zkušeností na míst?. V Toskánsku máme kancelá? a m?žeme Vás provázet b?hem celého procesu koup? reality a dlouho po koupi. V p?ípad? zájmu jsme schopni Vaši realitu pronajímat.

Výdaje a dan?

Da? z nemovitosti je odvislá od faktu, jestli jí budete používat pro stálé nebo druhé bydlišt? a jestli kupujete od privátní osoby nebo spole?nosti.
Da? z nemovitosti        2% – 9%
DPH                            4% – 22%
Další menší poplatky a dan? j.n. takzvaná hypotéková a registra?ní da?
Notá?                          1%-2.50%
Advokát                      1-2% podle dohody *
Agentura                    2% – 4% + DPH *
P?ekladatel                   * v p?ípad? wholesale minnesota vikings Jerseys 2017 objednávky
Technik                       Po dohod? a objemu práce

Výdaje v Itálii v pr?b?hu roku

Da? z nemovitosti, poplatek za odvoz odpadk?, poplatek za televizi – v?tšinou se te? p?idává k ú?tu za elekt?inu, voda, plyn, elekt?ina, internet, event. poplatky v rezidenci nebo apartmánovém dom?

Bankovní konto v Itálii

Kdo kupuje realitu v Itálii pot?ebuje bankovní konto. Na otev?ení konta musíte mít italské da?ové identifika?ní ?íslo. Rádi Vám obojí pom?žeme za?ídit.

Inspekce realit na míst?

N?které reality jsou obydlené, jiné pronajímány v letním období. Inspekce nemovitostí v ned?li nebo o svátcích není v Itálii zvyklostí, minnesota vikings Jersey amazon p?esto se nám n?kdy poda?í domluvit termín. Prosím informujte nás alespo? dva týdny p?edem o Vašem rozhodnutí prohlédnout si dohodnuté reality. Na cest? Vás doprovodíme.

Přepnout titulek

Nutno zkontrolovat regionální a komunální p?edpisy. V n?kterých regionech je možné instalovat bazén jen na pozemku v?tším než 1000 nebo 1200 ( Forte dei Marmi) ?tvere?ních metr?. Pro instalaci je v?tšinou nutné dobrozdání technika a povolení – jinak je to pro bazény, které se nazapouští, minnesota vikings Jersey custom ale postaví do zahrady -v každém p?ípad? je nutno p?ed koupí zkontrolovat situaci.

Renovace

Na rozdíl t?eba od N?mecka je nutné chápat slovo RENOVACE v italském smyslu. V N?mecku je renovace obvykle vymalování bytu, event. nat?ení oken-dve?í. V Itálii se pojem renovace vztahuje na v?tší renova?ní práce, které jsou až po sanaci a výstavbu ruiny.

N?kolik všeobecných p?íklad?

 

 • ?esko-italský servic
 • Odborné minnesota vikings Jersey amazon znalosti italských p?edpis? – v?etn? p?edepsaných 100 hodin kurzu u obchodní komory a dvaceti let zkušeností
 • minnesota vikings Jersey custom

 • Kontrola veškerých dokument? – v?etn? notá?ských
 • Osobní doprovod všemi instancemi kupního procesu v?etn? osobních doporu?ení
 • M?žeme vyžádat a dodat výpis z katastu
 • M?žeme pro Vás obstarat italské da?ové ?íslo
 • Konzultace a podpora i minnesota vikings Jersey for sale po podepsání kupní smlouvy
 • Organizace – povolení ú?ad? na p?estavbu, rekonstrukci a renovaci, výb?r pat?i?ných odborník?
 • minnesota vikings Jersey for sale

 • Další po dohod?
 • A na záv?r – pracujeme individuáln? a diskrétn?

P?íklady speciálního servisu

 

 • Obstarání, dodání a kontrola personálu
 • Pronájem Vaší italské nemovitosti
 • Obstarání, doporu?ení a kontrola Firem a ?emeslník?
 • Organizace a kontrola renovací a p?estavby
 • Koordinace, prezence a kontrola veškerých prací
 • Pomoc a podpora ve vyjednávání s italskými ú?ady
 • Tlumo?ení a p?eklady
 • Organizace kurz? – italsky, italská kuchyn?, mramor, mozaika – socha?ství, malí?ství, astrologie, kurzy pro d?ti, fotografie Toskánska atd

Do you have
questions?